Удължаване срок за изплащане на дивидент-2009 г до 16.10.2014 г.


Изх.№ К 74-28 / 17.10.2013 г.                         ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” № 33

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                              ул.»Три уши» №10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                               гр.СОФИЯ                                                  У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 12 (дванадесет) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.10.2014 год. включително.
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/...................
                                                                                                           /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав