Удължаване срок за изплащане на дивидент-2010 г. до 31.12.2014 г.Изх.№ К 1- 1 / 03.01.2014 г.                        ДО

                                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                         ул.”Шар Планина” № 33

                                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                         ул.»Три уши» №10

                                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                        гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2014 год. включително.                                                                          С УВАЖЕНИЕ:
                                                                          ИЗП.ДИРЕКТОР:........../п/....................
                                                                                                           /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав