Удължаване срок за изплащане на дивидент-2009 - до 16.04.2015 г.


Изх.№ К 109-32/ 20.10.2014 г.                        ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                              ул.”Будапеща” № 16

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.»Три уши» № 6

                                                                              ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                              чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                              гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 6 (шест) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.04.2015 год. включително.                                                                           ИЗП.ДИРЕКТОР:............/п/..............
                                                                                                              /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав