Удължаване срок за изплащане на дивидент 2010 г. до 30.06.2015 г


Изх.№ К 1- 1 / 05.01.2015 г.                          ДО

                                                                           КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                           ул.”Будапеща” № 16

                                                                          БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                         ул.»Три уши» №6

                                                                         ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                         чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                          гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 30.06.2015 год. включително.                                                                     С УВАЖЕНИЕ:
                                                                     ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/......................
                                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав