Удължаване срок за изплащане на дивидент 2010 г до 31.12.2015 г


Изх.№ К 75 - 20 / 01.07.2015 г.                 ДО

                                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                        ул.”Будапеща” № 16

                                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                        ул.»Три уши» №6

                                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                        гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2010 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2015 год. включително.
                                                                   С УВАЖЕНИЕ:
                                                                   ИЗП.ДИРЕКТОР:........../п/....................
                                                                                                      /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав