Прекратяване изплащане на дивидент за 2010 г. считано от 07.07.2016 г


Изх.№ К 97-23 / 05.07.2016 г.             ДО

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул.”Будапеща” № 16

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                      ул.»Три уши» №6

                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                     чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                       гр.СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите, и решение от общото събрание на акционерите на 04.07.2016 год. ХД”Дунав”АД град Враца преустановява изплащането на дивидента за 2010 год. на акционери на дружeството, считано от 07.07.2016 год.

 

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.................

                                                                                      /П.Кръстев/

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав