Уведомление - удължаване срок на дивидент-2014 до 31.12.2018 г


                                                 

Изх.№ К 2-1 / 08.01.2018 г.                    ДО

                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                            ул.”Будапеща” № 16

                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                             ул.»Три уши» №6

                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                            чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                             гр.СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2018 год.  включително.

 

                                                                   С УВАЖЕНИЕ:

                                                                   ИЗП.ДИРЕКТОР:..../п/...........

                                                                                     /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав