Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент за 2008 г. - до 15.02.2012


Изх.№ К 127-37 / 17.10.2011 г.                        ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.»Три уши» №10

                                                                               ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                               чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                               гр.СОФИЯ
У В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 4 (четири) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.02.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав