Уведомление - дивидент 2011 - не се раздава


Изх.№ К 90-27/16.07.2012г                            ДО

                                                                              КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                              ул.”Шар Планина” №33
                                                                             “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                              ул.”Три уши” №10, ет.5
                                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информационна медия „Х3NEWS”
                                                                            „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР”АД
                                                                             ул.”Три уши”№10, ет.4


ОТНОСНО: Решението на Общото събрание за вида, размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.115в, ал.2 от ЗППЦК в срок и след проведеното Редовно годишно общо събрание на акционерите на Холдингово дружество “Дунав”АД – гр.Враца на 16.07.2012 година, Ви уведомяваме за следното:
На проведеното на 16.07.2012 год. Редовно общо събрание на акционерите на ХД»Дунав»АД –гр.Враца взеха решение по т.6 от обявения дневен ред:
“ 1.Печалбата на дружеството в размер на 43 594,62 лв. да бъде разпределена:
- Тантиеми -5%-2180,00 лв.
- Други резерви – 41 414,62 лв.
- Дивидент за 2011 год. – да не се раздава


Приложение:
1. Протокол от ОСА на 16.07.2012 год.


                                                                            ИЗП.ДИРЕКТОР:............................
                                                                                                             /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав