Удължаване срок за изплащане на дивидент-2009-до 16.10.2013 г


Изх.№ К 113-36 / 17.10.2012 г.                        ДО

                                                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                               ул.”Шар Планина” № 33
                                                                               чрез E-Register

                                                                               БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                               ул.»Три уши» №10

                                                                              ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                             чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                             гр.СОФИЯ


У В Е Д О М Л Е Н И Е


Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 12 (дванадесет) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.10.2013 год. включително.                                                      ИЗП.ДИРЕКТОР:..............................
                                                                                       /П.Кръстев/Copyright © 2008 Холдинг Дунав