Покана за Изв.ОСА-18.09.2008 г.

“Съветът на Директорите на ХД”Дунав”АД, гр.Враца, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 18.09.2008 г. от 11:00 часа в офиса на дружеството гр.Враца ул.”Стоян Кялъчев”№6 при следния дневен ред:
1.Промени в състава на Съвета на директорите –Проект за решение: ОСА приема предложените промени в СД.
2. Избор на нови членове на СД - Проект за решение: ОСА избира предложените членове на СД.
3. Определяне възнагражденията на СД - Проект за решение: ОСА определя възнагражденията на СД.
4.Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе на 03.10.2008 год. на същото място и по същото време. Материалите за събранието се намират на разположение в офиса на Дружеството всеки работен ден от 8 до 17 часа.
Публикация във Нощен труд
размер: 120 KB
[СВАЛЯНЕ]13-08-2008 г.
Публикация във Търговския регистър
размер: 567 KB
[СВАЛЯНЕ]13-08-2008 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав