Уведомление -удължаване срока за изплащане на дивидент за 2009 г. - до 16.10.2012


Изх.№ К 128-38 / 17.10.2011 г.                            ДО

                                                                                   КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                   ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                   БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                  ул.»Три уши» №10

                                                                                  ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                  чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                  гр.СОФИЯ
У В Е Д О М Л Е Н И ЕУведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 12 (дванадесет) месеца изплащането на дивидентите за 2009 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 16.10.2012 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав