Общо събрание на акционерите - 11-06-2019 г.

Списък присъствали акционери - ОСА-11.06.2019 г.
размер: 411 KB
[СВАЛЯНЕ]11-06-2019 г.
Констативен протокол - ОСА - 11.06.2019 г.
размер: 354 KB
[СВАЛЯНЕ]11-06-2019 г.
Публикация на покана в Търговски регистър
размер: 298 KB
[СВАЛЯНЕ]07-05-2019 г.
Писмо-публикация на покана за Общо събрание в Търговски регистър
размер: 222 KB
[СВАЛЯНЕ]07-05-2019 г.
Декларация по чл.107 - Одитен комитет - В.Готов
размер: 214 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Декларация по чл.107 - Одитен комитет - К.Лазарова
размер: 199 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Декларация по чл.107 - Одитен комитет - Кл.Луканова
размер: 46 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Декларация по чл.116а, ал.2 и ал.4 - независим член
размер: 90 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Свидетелства за съдимост
размер: 284 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Декларация и съгласие по чл.234, ал.3 и ал4 от ТЗ - нотариално заверени
размер: 584 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Уведомления по чл.237, ал.3 и ал.4 от ТЗ
размер: 707 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Препоръка от Одитния комитет за избор на експерт-счетоводител за 2019 г.
размер: 210 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Доклад на Одитен комитет за 2018 г.
размер: 449 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Доклад - политика за възнагражденията -2018 г.
размер: 81 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Консолидиран Годишен финансов отчет - 31.12.2018 г
размер: 520 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Годишен доклад за дейноста към ГФО - 2018 г.
размер: 488 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Доклад на ДВИ за 2018 г.
размер: 1196 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Пълномощно за Общо събрание на акционерите - 11.06.2019 г.
размер: 79 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Писменни материали за ОСА - 11.06.2019 г.
размер: 376 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Протокол №3 от заседание на Съвета на директорите
размер: 1008 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Писмо-покана до КФН, БФБ, ОБществеността и Централен деподитар
размер: 276 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Покана за Общо събрание на акционерите - 11-06-2019 г.
размер: 82 KB
[СВАЛЯНЕ]25-04-2019 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав